MARGHAZI DAILY PUJA'S
TIME
SEVAS
4.00 am
Thirupalli Eluchi
4.15 am
Visvaroopa Darshan
4.30 am
Thomala Seva
5.00 am
Vilva Archanai
5.30 am
Nivedanam,Satrumarai
6.15 am
Aarathi
6.30 am
Thomalai
7.15 am
Kolu,Panchanga Swarnam
7.25 am
Tulasi Archanai
8.00 am
Nivedanam, Satrumarai
8.30 am
Aarathi
9.30 am